Strategic Management Jadwal: Kamis-Jumat, 29-30 Desember 2022 Kamis-Jumat 26-27 Januari 2023 Kamis-Jumat 23-24 Februari 2023 Selasa-Rabu 28-29 Maret 2023 Kamis-Jumat 13-14 April 2023 Selasa-Rabu 30-31 Mei 2023 Selasa-rabu,